Tržište plina sada je posve uređeno

Autor: B.L. Objavljeno: 04.06.2018. 🕜 11:34 Lokacija: Zagreb

Doneseno je pet ključnih podzakonskih propisa

Doneseno je pet ključnih podzakonskih propisa kojima se uređuje tržište plina i sada se više ne može reći da ono nije uređeno kako je to uobičajeno u razvijenim europskim zemljama.
Tih pet propisa su:

Opće uvjete opskrbe plinom donijela je Hrvatska energetska regulatorna agencija i to na temelju članka 95., stavka 5. Zakona o tržištu plina (NN 18/2018). Njima se uređuju međusobni ugovorni odnosi opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, registar obračunskih mjernih mjesta, mjere zaštite krajnjih kupaca, obveze opskrbljivača čiji je ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca u postupku raskida, prava opskrbljivača u odnosu na krajnjeg kupca u pogledu reguliranja svih dospjelih novčanih obveza, reguliranje prethodnih financijskih obveza krajnjih kupaca, postupak promjene u ugovornim odnosima u slučaju privremenog prijenosa ugovora o opskrbi plinom krajnjeg kupca na treću osobu, postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva ili najma građevine, postupanje sukladno zaprimljenim obavijestima o opskrbljivaču u poteškoćama, prigovori krajnjeg kupca, promjena opskrbljivača plinom i kvaliteta opskrbe plinom. Moraju ih primjenjivati opskrbljivači plinom, operator tržišta plina (Hrvatski operator tržišta energije), operatori transportnog (Plinacro), distribucijskih, sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina) i terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG Hrvatska), organizatori zatvorenog distribucijskog sustava, operatori mjesta za opskrbu LNG-jem ili stlačenim prirodnim plinom (CNG), trgovci plinom, proizvođači prirodnog plina i krajnji kupci. Opći uvjeti sadržavaju i dva priloga: 'Postupak promjene opskrbljivača plinom' (s blok-dijagramom postupka promjene opskrbljivača i Obrascem Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom) i 'Kvaliteta opskrbe plinom' (s tri tablice: 'Praćenje općih standarda kvalitete opskrbe', 'Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe' i 'Standardna kvaliteta plina'). Opći uvjeti objavljeni su u 'Narodnim novinama' od 1.6.2018. godine i stupaju na snagu osam dana nakon toga, tj. 9.6.2018., osim Poglavlja VII. 'Promjena opskrbljivača plinom' i Priloga 1., koji stupaju na snagu 1.10.2018. Time ujedno prestaju važiti dosadašnji Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/2013 i 74/2017), osim poglavlja V. 'Promjena opskrbljivača' i Priloga 1. koji prestaju važiti 1.10.2018. godine.

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava također je donijela HERA, na osnovi čl. 91., st. 3. ZOTP-a. Njima se uređuje opis distribucijskog sustava, njegov razvoj, građenje, održavanje i upravljanje, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, priključenje na distribucijski sustav, sadržaj uredno podnesenog zahtjeva za priključenje, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava, uvjeti za primjenu ograničenja ili prekida isporuke plina, postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija, izrada i ažuriranje standardnih profila potrošnje i mjerna pravila. Moraju ih primjenjivati investitori priključka, krajnji kupci, ovlašteni izvođači priključka i plinskih instalacija, treće osobe koje izvode radove u zaštitnom pojasu, korisnici sustava, operatori mjesta za opskrbu LNG-jem i/ili CNG-jem, operatori distribucijskih sustava, organizatori zatvorenih distribucijskih sustava, operator transportnog i sustava skladišta plina, proizvođač prirodnog plina i operator tržišta plina. Mrežna pravila sadržavaju i tri priloga ('Način izračuna faktora korekcije obujma plina', 'Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav' i 'Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava' s 18 članaka). Objavljena su u 'Narodnim novinama' od 1.6.2018. godine i stupaju na snagu osam dana nakon toga, tj. 9.6.2018., kada prestaju važiti dosadašnja Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/2014 i 43/2017). No, ugovori o distribuciji plina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu novih Mrežnih pravila, ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s njihovim odredbama. Isto tako, postupci započeti do stupanja novih Mrežnih pravila na snagu nastavit će se i dovršiti prema odredbama dosadašnjih Mrežnih pravila.

Mrežna pravila transportnog sustava donio je Plinacro kao operator plinskog transportnog sustava u Hrvatskoj, na temelju čl. 90. ZOTP-a i uz suglasnost HERA-e. Njima se uređuje opis i razvoj transportnog sustava, pravila priključenja na njega, njegovo povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, nadzor i upravljanje transportnim sustavom, pravila uravoteženja i održavanje transportnog sustava, usluge i proizvodi operatora transportnog sustava, ugovaranje kapaciteta na interkonekciji i ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima u Hrvatsku, trgovanje ugovorenim kapacitetom, korištenje kapaciteta transportnog sustava, mjerna pravila i pravila raspodjele količine plina, objava podataka i razmjena informacija, ograničenje i obustava isporuke plina, neovlaštena potrošnja plina, postupci upravljanja zagušenjima na interkonekciji i opći uvjeti korištenja usluge transporta plina (koji su prilog Mrežnim pravilima i sastoje se od 23 članka). Obvezni su ih primjenjivati operator i korisnici transportnog sustava, operatori distribucijskih sustava, organizatori zatvorenih distribucijskih sustava, operator sustava skladišta plina i terminala za LNG, proizvođači prirodnog plina, operatori mjesta za opskrbu LNG-jem i/ili CNG-jem, krajnji kupci i voditelj bilančne skupine. Nova Mrežna pravila objavljena su u 'Narodnim novinama' od 1.6.2018. godine i stupaju na snagu osam dana nakon toga, tj. 9.6.2018. Tada prestavu važiti sva dosadašnja Mrežna pravila transportnog sustava i njihove izmjene i dopune iz 2017. i 2018., koja je također donio Plinacro. Uz to, čl. 144. 'Dodatna pravila za ugovaranje i korištenje prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska - Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku' iz novih Mrežnih pravila primjenjuje se do 1.4.2019. godine.

Pravila korištenja sustava skladišta plina donio je PSP i to na temelju čl. 92., st. 3. ZOTP-a i uz suglasnost HERA-e. Njima se uređuju opis sustava skladišta plina, njegov razvoj, građenje i održavanje, upravljanje i nadzor, postupak rezervacije i korištenja skladišnih kapaciteta, nominacije korištenja skladišta, trgovanje skladišnim kapacitetima, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, usluge operatora sustava skladišta, njegove i prava i dužnosti korisnika sustava skladišta, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja sustava skladišta, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija, mjerna pravila, pravila raspodjele pri skladištenju plina, pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku i postupak raspodjele pojedinačnih stalnih usluga. Dužan ih primjenjivati operator (PSP), korisnici, operatori transportnog i distribucijskih sustava i tržišta plina, proizvođači prirodnog plina, opskrbljivači i trgovci plinom i voditelj bilančne skupine. Pri tome je operator dužan osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa skladištu, imajući u vidu sigurnost opskrbe plinom, razvoj skladišta i njegovo ekonomski učinkovito korištenje. Pravila imaju i četiri priloga: 'Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina' (s 26 članaka), 'Postupak raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta' (s 10 članaka), 'Pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku' (s 13 članaka) i 'Postupak raspodjele pojedinačnih stalnih usluga' (s tri članka). Osim u 'Narodnim novinama' od 1.6.2018. godine Pravila će objaviti i PSP na svojoj internetskoj stranici na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravila stupaju na snagu osam dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 9.6.2018. godine, kada prestaju važiti dosadašnja Pravila korištenja sustava skladišta plina iz 2017. godine koja je također objavio PSP.

Konačno, Pravila o organizaciji tržišta plina donio je HROTE kao operator tržišta plina u suglasnosti s HERA-om i na temelju čl. 89. ZOTP-a. Njima se propisuje način organiziranja i djelovanja tržišta plina, odnosno uređuju se:
• postupci, načela i standardi za organiziranje i djelovanje tržišta plina prema modelu bilančnih skupina
• organiziranje bilančnih skupina, njihova odgovornost te vođenje registra voditelja bilančnih skupina i njihovih neposrednih članova
• ugovorni odnosi operatora tržišta plina s voditeljem bilančne skupine, pružateljem usluge uravnoteženja i operatorom transportnog sustava
• transakcije na virtualnoj točki trgovanja
• trgovanja na trgovinskoj platformi
• obračun naknade za dnevna odstupanja za svaku bilančnu skupinu
• obračun radnji uravnoteženja odnosno trgovanja na trgovinskoj platformi i aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja
• obračun naknade za neutralnost
• ostala pravila nužna za organiziranje i rad tržišta plina.
Uz to, Pravila sadržavaju i četiri priloga. To su prilozi 1.a i 1.b 'Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine', prilozi 2.a i 2.b 'Ugovor za obračun negativne energije uravnoteženja', Prilog 3. 'Ugovor za obračun pozitivne energije uravnoteženja' i Prilog 4. 'Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom transportnog sustava'. Objavljena su u 'Narodnim novinama' od 1.6.2018. godine i stupaju na snagu osmoga dana od tada, tj. 9.6.2018., osim čl. 14., 20. i 21., st. 5., koji stupaju na snagu 1.7.2018. Danom njihovog stupanja na snagu prestaju važiti dosadašnja HROTE-ova Pravila o organizaciji tržišta plina iz 2017. godine. I na kraju, buduće Izmjene i dopune Pravila provodit će se na prijedlog HROTE-a ili na zahtjev HERA-e prema proceduri jednakoj kao i za donošenje Pravila.

TAGOVI