Donesena nova Uredba o GVE-u

Autor: B.L. Objavljeno: 01.09.2017. 🕜 13:51 Lokacija: Zagreb

Uredba zamjenjuje onu iz 2012. i u cijelosti je uskađena s europskim propisima

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/2017) je jedan od ključnih podzakonskih propisa u području zaštite okoliša i ujedno propis s golemim utjecajem na energetiku. Donijela ju je Vlada na osnovi članka 39. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/201147/2014 i 61/2017) i njome se propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, njihovo praćenje i vrednovanje, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u registar REGVOC, način smanjivanja tih emisija, način i rok dostave izvješća o emisijama Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, način obavješćivanja javnosti, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije i razina dopuštenog prekoračenja graničnih vrijednosti za postojeće izvore, za određeno razdoblje.
Uredba sadrži odredbe više europskih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i sprječavanja štetnih emisija. Stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 8.9.2017. godine i tada prestaje važiti dosadašnja Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/2012 i 90/2014).

TAGOVI