Vlada Kantona Sarajevo ovaj tjedan je dala suglasnost za provedbu pilot projekta 'Subvencioniranje zamjene peći na ugljen i ostala kruta goriva u kućanstvima u Kantonu Sarajevo s certificiranim pećima i dizalicama topline'. 

"Cilj projekta je smanjenje onečišćenja zraka u Kantonu Sarajevo, posebice u prigradskim naseljima gdje su glavni izvori onečišćenja kućna ložišta na kruta goriva, kroz subvencioniranje zamjene peći i malih kotlova na kruta goriva, ponajprije onih koji koriste ugljen za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neučinkoviti i imaju visoke emisije onečišćujućih tvari u zrak, posebice sumporovog dioksida i krutih čestica. Subvencionirat će se nabavka i ugradnja certificiranih peći i kotlova na kruta goriva, odnosno ogrjevno drvo i pelet, kao i nabavka dizalica topline", rekao je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić

Sljedeći korak je, objavila je vlada Kantona Sarajevo, utvrđivanje kriterija i postupka izbora korisnika, projektanata i isporučitelja certificiranih peći i dizalica topline u ovom pilot projektu za čiju realizaciju su osigurana sredstva u iznosu od 2,1 milijuna kuna (550 tisuća KM).