Kasni se s realizacijom planova o zbrinjavanju otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 07.11.2014. 🕜 15:45 Lokacija: Zagreb

Odlaže se čak 53% biorazgradivog otpada više nego direktive dopuštaju, a kompostane nigdje

Državna revizija u svom Izviješću pozabavila se gospodarenjem otpadom u RH. Na koncu 2013., ukupno odložene količine otpada veće su za 20,1 %, a biorazgradivog komunalnog otpada za 53,5 % od dopuštenih količina utvrđenih europskim direktivama i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedinice lokalne samouprave nisu osigurale odvojeno prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i biootpada iz domaćinstava te njegovo kompostiranje. Do konca 2013. nije izgrađena nijedna kompostana, iako su pojedine jedinice planirale njihovu izgradnju. Uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom ne ostvaruje se u rokovima i u skladu s aktivnostima određenim Strategijom i Planom gospodarenja otpadom. Pojedine županije nisu definirale koncept gospodarenja otpadom te prostornim planom odredile lokacije za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom. Pojedini gradovi nisu obavljali poslove sanacije odlagališta, a neka odlagališta nisu omeđena ogradom te nemaju idejni ni izvedbeni projekt sanacije. Prikupljena sredstva za sanaciju pojedinih odlagališta nisu utrošena namjenski, nego za druge proračunske potrebe. Na pojedinim odlagalištima ne provode se aktivnosti za smanjenje štetnih utjecaja otpada na okoliš. Utvrđeno je da nije pronađeno rješenje za zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada vodeći računa o rizicima za okoliš, klimu i ljudsko zdravlje te o troškovima zbrinjavanja. Utvrđeno je da ne postoji učinkovit nadzor kako bi se izbjeglo stvaranje novih divljih odlagališta na određenom području te nisu dostatne edukacije građana o štetnosti stvaranja divljih odlagališta za okoliš. Sanacije 13 lokacija visoko onečišćenih otpadom trebale su biti dovršene do konca 2011., komentira revizija i dodaje da je do konca 2013. sanirano šest, za dvije se radi dopuna programa sanacije, za četiri sanacija nije započela, a jedna lokacija je prijavljena na sufinanciranje iz fondova Europske unije. Pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostavljaju Agenciji redovito izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom. Zbog toga podaci i informacije o provedbi planova gospodarenja otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini nisu potpuni i kvalitetni, a izvješće Agencije ne odražava pravo stanje gospodarenja otpadom. Revizija traži da se uočene nepravilnosti uklone, donesu potrebni planovi i realizira ugovoreno.

TAGOVI