Vlada Kantona Sarajevo zatražila je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma hitno donošenje Pravilnika o upravljanju građevinskim otpadom u Federaciji BiH. Također, od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražene su izmjene i dopune Zakona o građevinskim proizvodima koje se tiču ponovnog korištenja recikliranog otpada kao građevinskog proizvoda, uz propisivanje kvalitete i postupaka ispitivanja takvih građevinskih materijala. 

Divlja odlagališta

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo priopćilo je kako je Kantonalnim planom zaštite okoliša (KEAP) kao i Planom upravljanja otpadom KS-a utvrđen nedostatak zakonske regulative za upravljanje građevinskim otpadom, nedostatak infrastrukture za zbrinjavanje građevinskog otpada, kao i nepostojanje odgovarauće evidencije o ukupnim količinama građevinskog otpada. 

Trenutačno se takav otpad uglavnom odlaže na odlagalištu Smiljevići, koje može primiti samo ograničene količine. Stoga na području Kantona Sarajevo nastaju divlja odlagališta.