U području opreme pod tlakom više ništa nije isto

Autor: B.L. Objavljeno: 27.03.2017. 🕜 15:11 Lokacija: Zagreb

Na snagu je stupio novi, dugoočekivani Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Od 25.3.2017. godine, tj. od dana nakon objave u 'Narodnim novinama' na snazi je novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017). Riječ je o dugoočekivanom podzakonskom propisu, s čijom se izradom započelo još u studenom 2015. godine i kojim se u cijelo područje opreme pod tlakom uvode značajne promjene. Ukratko, njime se propisuju postupci za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupci i rokovi pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu. Jedna od najvažnijih novosti u novom Pravilniku svakako je to da je područje periodičkih pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sada u cijelosti 'liberalizirano', odnosno više nije u isključivoj ovlasti donedavne Agencije za opremu pod tlakom. Pri tome je čl. 19. određeno da će postojeća dokumentacija opreme pod tlakom, koja se nalazi u arhivu OPT Agencije, odnosno njezinog pravnog sljednika (to bi trebala biti tvrtka Oprema pod tlakom), biti predana vlasnicima ili korisnicima na njihov zahtjev.
Pravilnik se sastoji od 20 članaka, a njegov neodvojivi dio su i osam dodataka: 'Podjela opreme pod tlakom prema razini opasnosti' (devet dijagrama), 'Uvjeti koje mora zadovoljiti pravna osoba za obavljanje poslova podešavanja i ispitivanja sigurnosnog ventila', 'Rokovi redovnih periodičkih pregleda', 'Evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti', 'Posebni zahtjevi za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti', 'Ispitivanja i podešavanja sigurnosnog ventila u uporabi' (postavni tlak, nepropusnost, vizualna kontrola, hidraulička/pneumatska tlačna proba) i 'Minimalni kriteriji kojima mora udovoljiti ovlašteno inspekcijsko tijelo'.
Osnova za njegovo donošenje je čl. 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i 14/2014) i notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva. Njegovim stupanjem na snagu istodobno je prestao važiti dosadašnji Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/2014).
O Pravilniku i novostima koje donosi u područje opreme pod tlakom svakako će više biti riječi na 14. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi koji će se održati 25.5.2017. godine u Zagrebu. 


TAGOVI