Zatvara se odlagalište Kaštijun

Autor: N.D. Objavljeno: 11.12.2018. 🕜 08:13 Lokacija: Pula

Još jedno odlagalište otpada koje ulazi u fazu mirovanja

Nakon više od 50 godina rada postojeće odlagalište otpada Kaštijun dosegnulo je dozvoljenu popunjenost kapaciteta. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom od kraja ove godine Kaštijun više neće biti u mogućnosti preuzimati otpad. Tijekom godine nadležna komunalna tvrtka Pula Herculanea preusmjeravala je sav miješani komunalni, biorazgradivi i opasni otpad na obradu u novi županijski centar u kojem se veći dio otpada pretvara u korisno gorivo, dok se vrlo mali ostatak otpada odlaže. Tijekom prosinca obavljat će se završni radovi na zatvaranju aktivne plohe odlagališta te prelazak u fazu mirovanja. Prestankom odlaganja otpada na odlagalištu, ono ulazi u fazu pripreme za odabranu varijantu sanacije prema Planu zatvaranja odlagališta i mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš. Pokretanjem procedure zatvaranja grad Pula će izraditi dokumentaciju za prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju postojećeg odlagališta prema kojem će 85 posto sredstava biti financirano od strane bespovratnih EU sredstava, 5 posto iz državnog proračuna i 10 posto iz sredstava JLS, objavio je Komunal.

TAGOVI