Ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca potpisan je u drugoj polovini kolovoza sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Radioaktivni otpad koji će se skladištiti u Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obimu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svojem redovitom radu koriste izvore ionizirajućih zračenja. 

Skladišta radioaktivnog otpada u sklopu Centra planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude, priopćio je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

 

Redoviti monitoring 

"Svrha istraživanja je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti, na samoj lokaciji Čerkezovac i njezinoj okolici, ali i na cijelom području općine Dvor. Mjerenja se obavljaju propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija. Temeljem rezultata definiranja postojećeg stanja može se preciznije definirati potreba budućeg redovitog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoliša objekta. Uzorkovanja i mjerenja provode se u razdoblju od godine dana, pri čemu je potrebno provesti uzorkovanje pojedinih elemenata okoliša te kontinuirana mjerenja na terenu (in situ)", javlja Fond. 

Tako je predviđeno uzorkovanje površinskih voda, koje okružuju lokaciju Čerkezovac te ribe iz površinskih voda; izvorskih, bunarskih i podzemnih voda; tla na području općine; hrane s poljoprivrednih gospodarstava; meda i drugih pčelinjih proizvoda; organizama iz šumskih sustava (gljive, kupine, šumske jagode, kesten itd.) i divljači te zraka i oborina. 


Izrada elaborata 

Na određenom broju lokacija u općini Dvor i dijelu puta kojim će se transportirati radioaktivni otpad do skladišta mjerit će se ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolišu. 

Mjerenje će se provoditi kontinuirano, postavljanjem pasivnih dozimetrijskih sustava. Na kraju uzorkovanja i mjerenja bit će izrađen elaborat u kojemu će se analizirati svi dobiveni podaci, tj. provesti analiza rizika i procijeniti efektivne doze za stanovnike iz postojećih i umjetnih izvora. 

Utvrđivanje nultog stanja radioaktivnosti na lokaciji Centra jedna je od mjera zaštite okoliša propisana u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a prošireno je na područje općine Dvor temeljem javne rasprave na prijedlog lokalnog stanovništva.