Preostalo je 13 opskrbljivača u opskrbi javne usluge

Autor: B.L. Objavljeno: 21.12.2020. 🕜 09:30 Lokacija: Zagreb

Za 33 distribucijska područja bit će zaduženo 13 opskrbljivača plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća, koja je održana 11. prosinca ove. godine, odredila opsrkbljivače plinom u obvezi javne usluge za sva 33 distribucijska područja u Hrvatskoj. Opskrbljivači u obvezi javne usluge određeni su na osnovi javnog natječaja i to za razdoblje 1. travnja 2021. - 30. rujna 2024. godine. Time ujedno je proveden predviđeni korak postupne deregulacije hrvatskog plinskog tržišta. 

U skladu s time, opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge u naredne četiri godine bit će sljedeći:
• GPZ - Opskrba za 13 distribucijskih područja 
• E.ON Plin za sedam distribucijskih područja
• Zagorski metalac i Međimurje-plin za po dva distribucijska područja
• Brod-plin, Dukom plin, EVN Croatia plin, HEP Plin, Plin Konjšćina, Plinara, Plinarska istočne Slavonije, Termoplin i Zelinske komunalije za po jedno distribucijsko područje.


Manje opskrbljivača u obvezi javne usluge

Dakle, javnu uslugu o opskrbi plinom će u plinskim godinama 2021. - 2024. obavljati 13 opskrbljivača plinom, a ne 32 koliko ih je bilo do sada. Naravno, dosadašnji opskrbljivači plinom koji nisu određeni za opskrbljivače u obvezi javne usluge i dalje imaju dozvolu HERA-e za opskrbu plinom, na rok na koji je izdana i mogu prodavati plin svim krajnjim kupcima po tržišnim uvjetima.

Vezano za krajnju cijenu plina koju će zaračunavati opskrbljivači plinom od 1. travnja 2021. godine krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu, ona se određuje odlukom HERA-e za svakog opskrbljivača u obvezi javne usluge, za svako distribucijsko područje. 

Tako će HERA za opskrbljivače u obvezi javne usluge određene natječajem, u skladu s Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/2020), krajnju cijenu plina za kućanstva donijeti i objaviti najkasnije do 22. ožujka 2021. i to za razdoblje od 1. travnja - 31. prosinca 2021. godine.


Što se mijenja za krajnje korisnike?

Treba napomenuti kako krajnji kupci iz kategorije kućanstvo koji i nakon 31. ožujka 2021. godine žele nastaviti koristiti opskrbu plinom u obvezi javne usluge mogu i dalje koristiti tu uslugu bez poduzimanja posebnih koraka. 

Naime, ako je došlo do promjene opskrbljivača u obvezi javne usluge, odnosno ako je za distribucijsko područje krajnjeg kupca na natječaju odabran novi opskrbljivač u obvezi javne usluge, odabrani opskrbljivač je dužan najkasnije do 30. travnja 2021. godine svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge i informirati krajnje kupce o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Za distribucijska područja za koja je na natječaju odabran isti opskrbljivač plinom koji je i do 31. ožujka 2021. obavljao opskrbu plinom u obvezi javne usluge, u svrhu informiranja krajnjih kupaca dužan je najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge dostaviti uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge uz obavijest o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge.


TAGOVI