U Hrvatskoj je opet nastalo više komunalnog otpada

Autor: B. O. Objavljeno: 13.07.2023. 🕜 09:55 Lokacija: Zagreb
  • Plastični spremnici za otpad (izvornik: nepoznat)

• otpad, gospodarenje otpadom, zbrinjavanje otpada
    Izvor: -

Komunalni otpad se u prošloj godini odlagao na 80 odlagališta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) izradilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu. Izvješće je temeljeno na podacima iz prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena.

U prošloj godini, priopćio je MINGOR, nastalo je 1.844.382 t komunalnog otpada, što predstavlja najveće vrijednosti ukupno nastalih količina tog otpada od početka praćenja podataka o njemu (razdoblje od 1995. do 2022.). U odnosu na prethodnu godinu, to je povećanje od četiri posto. 

"Uzroci leže u porastu vrijednosti gospodarskih pokazatelja, a posebice sa značajnim porastom vrijednosti pokazatelja ostvarenog turističkog prometa. Količina komunalnog otpada nastalog u turizmu u 2022. iznosila je 181.642 t. Navedeno predstavlja najveću do sada izračunatu vrijednost", objavljeno je na stranicama MINGOR-a

 

Popis stanovništva

Godišnja količina komunalnog otpada koja je nastala po stanovniku iznosila je 474 kg, što je također najveća vrijednost u promatranom razdoblju od 1995. do 2022. godine. Navedeno se može pripisati korištenju popisa stanovnika iz 2021., koji je značajno niži od procjena stanovnika Eurostata koje su korištene u prethodnim godinama, kao i najvećim do sada zabilježenim količinama ukupno nastalog komunalnog otpada.

Izvor: pics five / Shutterstock

Stopa odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (sve vrste komunalnog otpada osim miješanog komunalnog) iznosila je 46 posto, odnosno odvojeno je sakupljeno 844.387 t. U 2021. ta stopa je iznosila 43 posto, čime se nastavlja trend daljnjeg porasta stope odvojenog sakupljanja. 

Ipak, u posljednje dvije godine je dinamika porasta stope odvojenog sakupljanja nešto sporija, kao posljedica nečistoća koje su u značajnom udjelu prisutne u odvojeno sakupljenom otpadu, posebice u biootpadu, koji se u tom slučaju kategorizira kao miješani komunalni otpad. 

 

Kompostiranje i anaerobna digestija

Zatim, u prošloj godini je oporabljeno 634.018 t komunalnog otpada pa je stopa njegove oporabe iznosila 34 posto. Najveće  stope oporabe bilježe se za Međimursku (55 posto), Koprivničko-križevačku (50 posto) i Varaždinsku (47 posto), dok su županije s najnižim vrijednostima stope oporabe i dalje Ličko-senjska (22 posto), Dubrovačko-neretvanska (24 posto) i Splitsko-dalmatinska (25 posto).

Količina recikliranog otpada iznosila je 630.882 t (uključuje i kompostiranje i anaerobnu digestiju). Stopa recikliranja jednaka je stopi oporabe, tj. iznosi 34 posto, što je za tri postotna boda više nego u 2021. godini. 

Usprkos kontinuiranom povećanju, još uvijek nije dostignut cilj koji u skladu s člankom 54. Zakona o gospodarenju otpadom i Okvirnoj direktivi o otpadu iznosi 50 posto.

Tijekom 2022. godine odložena količina komunalnog otpada iznosila je 1.024.808 t. Time je stopa odloženog komunalnog otpada lani iznosila 56 posto. Riječ je o smanjenju od dva postotna boda u odnosu na 2021. godinu. Tijekom 2022. godine komunalni otpad odlagao se na 80 odlagališta otpada.

 

Unaprjeđivanje kvalitete podataka

Pored 56 posto odloženog i 34 posto oporabljenog, devet posto komunalnog otpada je upućeno u postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja), dok je preostali dio od jedan posto obrađen nekim od ostalih postupaka predobrade (miješanje, prepakiravanje…), privremeno uskladišten ili pripada dijelu procijenjenih količina za neobuhvaćeni dio stanovništva kojima se nije moglo utvrditi postupanje.

"Uz porast stope odvajanja komunalnog otpada zadovoljavajuće kvalitete odnosno čistoće, nužno je nastaviti ulaganja u dodatni razvoj sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te poboljšanje postojeće i izgradnja dodatne infrastrukture za obradu sakupljenog otpada (postrojenja za sortiranje, postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, postrojenja za obradu reciklabilnog otpada i dr.)", javlja MINGOR koji kontinuirano provodi mjere unaprjeđivanja kvalitete podataka o otpadu, kroz provedbu projekata i redovnih aktivnosti na unapređenju Informacijskog sustava gospodarenja otpadom, koji čini temelj za praćenje stanja u području gospodarenja otpadom u nas i kreiranje daljnje politike u ovome području.

TAGOVI