Donesen Plan gospodarenja otpadom

Autor: B.L. Objavljeno: 25.07.2023. 🕜 07:59 Lokacija: Zagreb
  • Postrojenje CGO Marišćina (izvornik: CGO Marišćina)

• CGO Marišćina, centri za gospodarenje otpadom, gospodarenje otpadom
    Izvor: CGO Marišćina
  • Logo Narodnih novina (izvornik: Narodne novine)

• Narodne novine, zakoni, podzakonski propisi
    Izvor: Narodne novine

Opsežan dokument daje smjernice za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj u narednih pet godina

U 'Narodnim novinama' od 22. srpnja ove godine objavljena je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine (NN 84/2023). Riječ je o vrlo važnom podzakonskom propisu kojem se podrobno uređuje cjelokupno područje otpada, odnosno gospodarenja otpadom i zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj. Donijela ga je Vlada na sjednici koja je održana 28. lipnja ove godine, a za upoznavanje svih bitnih tijela o njemu i njegovoj provedbi zaduženo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom stupila na snagu danom donošenja (22. srpnja). Sam Plan pri tome je razmjerno opsežan dokument koji se sastoji od 12 poglavlja:
• Uvod
• Stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
• Ocjena stanja gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
• Ciljevi gospodarenja otpadom
• Procjena razvoja tijeka otpada, potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom
• Procjena nužnosti zatvaranja postojeće i uspostave nove infrastrukture za zbrinjavanje i oporabu miješanog komunalnog otpada iz kućanstva
• Oporaba i/ili zbrinjavanje mulja s uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
• Kriteriji za određivanje načelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja
• Procjena nužnih investicija i drugih financijskih sredstava za razvoj i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
• Organizacijski aspekti gospodarenja otpadom i raspodjela odgovornosti
• Procjena korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih instrumenata u gospodarenju otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta
• Mjere za provedbu PGO-a
• Financijska sredstva za provedbu mjera PGO-a
• Terminski plan provedbe PGO-a
• Program sprječavanja nastanka otpada.

Svako od tih poglavlja ima dva ili više potpoglavlja i sadržavaju brojne tablice (ukupno 76) i ilustracije - dijagrame (ukupno 75).

 

TAGOVI